Stratejik İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İşletmeler için tehdit edici ve yoğun rekabetçi çevrede kalıcı üstünlük sağlamanın ön koşulu, olağanüstü, değerli, esnek, sürekli kendini geliştiren, değişime açık, bilgi üreten ve bilgiyi paylaşan insan kaynaklarına sahip olmak ve yönetmektir. Bu da ancak etkili bir insan kaynakları yönetimi ile gerçekleştirilir. En etkili ve en başarılı işletmeler; çalışanlarını motive etmeyi, eğitip geliştirmeyi, ödüllendirmeyi, onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmasını bilen ve insan kaynakları yönetebilen örgütlerdir.

Stratejik İnsan Kaynakları

İş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak 1970‟lerin sonunda insan kaynakları yönetimi ilgi görmeye başlamıştır. Personel yönetimi anlayışından daha modern bir kavram olan insan kaynakları yönetimine geçiş olmuştur.  1990‟ların başından itibaren ise insan kaynakları yönetiminin bütünü ile örgütsel strateji arasındaki ilişkilere odaklanılmış, insan kaynakları yönetiminin tanımında da bu doğrultuda değişiklikler olmuş, stratejik insan kaynakları yönetimini günümüze taşınmıştır. Ülkemizde de işletmeler stratejik önemini kavrayarak insan kaynakları yönetimine daha fazla ağırlık verir duruma gelmiş, çalışan seçimi, eğitim-geliştirme ve özellikle performans değerlendirme konularında “strateji” kavramını benimsemişlerdir.

Stratejik insan kaynakları; personelin stratejik hedefler doğrultusunda seçilmesini, eğitilmelerini, onlara stratejik düşünme biçimlerinin öğretilmesini, işletmeye bütüncül ve planlı bir sistemle yaklaşılmasını gerektirir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletmelere Katkıları

Kurumsal organizasyona dayanan, çağdaş bir yapının oluşturulması,

Kadro gereksinimlerinin belirlenmesi, (tanımlanan işlere uygun, tanımlanan yetkinliklere sahip yeterli çalışan sayısı)

Görev, yetki ve sorumluluk karmaşasının önlenmesi, hangi işin kim tarafından yapılacağının tanımlanması,

Kurum içinde dengeli ve etkili bir iş bölümü sağlanması,

Güçlü bir iletişim ortamının oluşturulması,

Akan iş sisteminin kurularak zaman israfının önlenmesi,

Karar süreçlerinin hızlandırılması,

Verimliliğin yükselmesi, maliyetlerin düşmesi, rekabet gücünün artması.

 

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İnsan kaynakları bölümünün kurulması veya yapılandırılması,

İş analizleri, görev tanımları, organizasyon şemasının hazırlanarak organizasyon el kitabının oluşturulması,

Personel sözleşmelerinin ve belgelerin yasal mevzuata göre düzenlenmesi,

Performans yönetim sisteminin kurulması,

Ücret yönetim sisteminin kurulması,

İnsan kaynakları çalışanlarının seçimi ve eğitilmesi,

Özetle ;

Uzaktan çalışma ve yeni çalışma modelleri, değişim yönetimi, İK teknolojisi, organizasyon tasarımı, ücretlendirme, yeni nesil performans yönetimi sistemi, çeşitlilik & kapsayıcılık, stratejik işgücü planlama konularında ve alt başlıklarında sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.

Geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız, Mondes Danışmanlık olarak,

Çalışanlarınızla şirket arasındaki bağı güçlendiri iş dünyasındaki gerekli yetkinlikler, iş gücünüzün yapısı, yeni çalışma modellerinin tüm aşamalarında sizlerle birlikteyiz.