Yeni Kuşak Yönetim Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi (Uzaktan Eğitim – Canlı Sınıf)

Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

Sevgi YILMAZ: 0-533-541 09 14

http://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/isletme-fakultesi-sertifika-programlari/yeni-kusak-yonetim-sertifika-programi

İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

Programın Amacı:

Türkiye kurumsal gelişim tarihi incelendiğinde, işletmelerin %80’inde 1. kuşağın işi kurduğu, 2. kuşağın belli çalışmaları yaptığı, ancak 3. kuşakta yönetimsel anlamda çok ciddî sorunların yaşandığı görülmüş, bu nedenle çoğu işletmenin ya el değiştirdiği ya da iflas ettiği saptanmıştır.

Peki bunun en temel nedeni nedir? Yâni Avrupa’da, Amerika’da veya Uzakdoğu’da 100, 200, 300 hattâ 500 ilâ 1.000 yıllık firmalar olmasına rağmen, neden Türk firmalarında aynı başarıyı göremiyoruz?

Bu durumu özel olarak incelediğimizde esas sorunun ‘Yönetim Anlayışı’ olduğu gözlenmiştir. Bunun dışında, dünyaya bütünleşememe, kuşak çatışmaları, profesyonel yöneticilerin potansiyellerinin tam verimli kullanılamaması, finansal kaynakların düzgün kullanılamaması vb. gibi konuları sıralayabiliriz.

‘Yeni Kuşak Yönetim’ programı oluşturulurken, tüm bu konulara temas edilmeye ve çözüm bulunmaya yönelmek amaçlanmıştır. Alanında tek sayılabilecek bir eğitim içeriği oluşturulmuş, küçük veya büyük tüm işletmelerin, uzun yıllar boyunca “sürdürülebilir küresel pazarlarda başarı sağlayacak” firmalar segmentine girmesi veya bu segmentte kalıcı başarı sağlaması amacı ile oluşturulan bu eğitimde uygulamalı vaka çalışmaları yapılarak, reel sektörde sorun yaşayan yöneticilerin sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlanması plânlanmıştır.

Kimler Katılabilir:

Bu eğitim programına, işletme kurmak isteyen girişimci adaylarına veya varolan işletmesini güncel ve uluslararası gelişmeler ışığında ve çeşitli bilimsel araştırma alanlarının kılavuzluğunda korumak ve geliştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine ve yöneticilerine yöneliktir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Programın Genel Yapısı:

Yeni Kuşak Yönetim Sertifika Programı, sınav dahil 9 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 102 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez.

Konu-1: MÂLİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİ

 1. Strateji, Stratejik Yönetim ve Mâliyet ilişkisi
 2. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalmada Mâliyet Düşürme Farklılıkları
 3. Satınalma Stratejileri
 4. Emtia Yönetimi, Eskalasyonlar, Varyasyonlar
 5. Mâliyet Düşürmede Temel Teknikler
 6. Yeni Dönem Satınalmada Mâliyet Düşürme Nasıl Olmalıdır ?
 7. Dijital Satınalma: Satınalma 4.0 Nedir ?
 8. Mâliyet Düşürmede Satınalma 4.0 Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır ?
 9. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
 10. Kriz Döneminde Satınalma Bölümlerinde Mâliyet Düşürme Yöntemleri
 11. Dalgalı Kurda Satınalma Kârlılığının Korunması
 12. Satınalma Kârlılık Analizleri
 13. Tedârikçi Fiyatı Nasıl Belirlenir ?
 14. Satınalmada Varyasyon Nasıl Çalışılır ?
 15. Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?

Konu-2: BÜTÇE ve RAPOR YÖNETİMİ

 1. Bütçe Kavramı ve Bütçe Tipleri
 2. Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
 3. Tedârikçi Sipâriş Dağılımı
 4. Bütçe Dönemi ABC Analizleri
 5. Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
 6. Bütçe Gerçekleşme Analizi Nasıl Yapılır ve Analiz Raporlar Nasıl Olmalıdır ?
 7. Rapor Sistematiği
 8. Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
 9. Rapor Sunum Teknikleri
 10. Dijital Satınalmada Yeni Dönem Raporlama Yöntemleri
 11. Raporlamada İzlenebilirlik

Konu-3: KRİZDE SATIŞIN KALBİ

 1. Rekabet ve Çevre Analizi
 2. Kıyaslama (Benchmarking)
 3. Hedef Pazar Konumlandırma
 4. Büyüme Stratejileri
 5. Stratejik Marka Yönetimi
 6. Kurumsal İmaj Yönetimi
 7. TanıtımYönetimi
 8. E-Pazarlama
 9. Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

Konu-4: DİJİTAL PAZARLAMA

 1. İçerik Pazarlaması ve Sosyal Medya Yönetimi
 2. Kullanıcılarda Aidiyet Duygusu Yaratma Yöntemleri
 3. Sosyal Medya ile Pazarlama
 4. Etkileşim ve İçerik Stratejisi
 5. Sosyal Medya İletişim Plânı Oluşturma
 6. Sosyal Medya Takibi ve Raporlama
 7. Sosyal Medyada Kriz Yönetimi

Konu-5: FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS YÖNETİMİ

 1. Varolan Finansal Durumun Saptanması
 2. Finansal Performans ve Kâr / Zarar
 3. Nakit Akış
 4. Personel Mâliyetleri
 5. Kıdem ve İhbar Tazminatı
 6. Demirbaşlar ve Amortisman
 7. Özel Mâliyetler – Muayenehane Tadilat Masraflarının Vergisel Tarafı
 8. Katma Değer Vergisi (KDV)
 9. Stok Takibi ve Değer Saptama
 10. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde Önemli Noktalar
 11. Mâliyet Analizleri
 12. Sabit ve Değişken Mâliyetler
 13. Başabaş Noktası Analizi
 14. Şirket Türleri: Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirket
 15. Şirket Türlerinin Birbirlerine Göre Avantaj ve Dezavantajları
 16. Hisse Devri ve Vergisel Boyutu
 17. Paranın Zaman Değeri
 18. Kredi Taksitlerinin Hesaplanması

Konu-6: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 1. Stratejik Ortak
 2. Kuruluşun Hedeflerini ve İş Stratejisini Anlamak
 3. Kurum Kültürünü Anlamak ve Uyum Sağlamak
 4. İş Hedeflerine Uygun Katma Değeri Yüksek Çözümler Tasarlamak ve Uygulamak
 5. Organizasyonel Gelişimi Yönetme
 6. Stratejik İşgücü Plânlaması
 7. Yetenekleri Çekmek, Geliştirmek ve Elde Tutmak
 8. Kariyer Plânlaması ve Bağlılık Uygulamaları
 9. Performansı Yönetmek
 10. Eğitim ve Gelişim
 11. Yetkinlik Yönetimi
 12. Ücreti Yönetmek
 13. İdarî Uzman
 14. İnsan Kaynaklarında Kritik Veriye Ulaşmak ve Veri Yönetimi (HRIS Raporları)
 15. İnsan Kaynaklarında Süreç Denetimi

Konu-7: İNSAN YÖNETME SANATI

 1. Yönetmek Nedir ? Liderlik Nedir ?
 2. Ekip Ruhu Oluşturma
 3. Kriz Anlarında Etkin Ekip Yönetimi
 4. Stratejik Karar Verme Yöntemleri
 5. Stratejik Plânlama
 6. Şirketlerde Stratejik Gelişimde Yöneticinin Rolü

Konu-8: İŞLETMEDE KOÇLUK ve LİDERLİĞİN ÖNEMİ

 1. Lider Kimdir? Yönetici Kimdir?
 2. Mikro Yönetici, Makro Yönetici
 3. Liderliğin Bileşenleri
 4. Koç Kimdir ? Koçluk Becerileri Nelerdir ?
 5. Koçluk Neden Önemlidir ?
 6. İnsan Odaklı Liderlik
 7. Koçluk Yaklaşımıyla Yönetim
 8. Aktif Dinleme
 9. Kaliteli İletişim
 10. Duygusal Zekânın Önemi
 11. Çatışma Yönetimi
 12. Motivasyonu Arttırma
 13. VUCA (Volatile/Değişken – Unceratin/Belirsiz – Complex/Karmaşık – Ambigious/Bulanık) Dünyasında Yaşam Becerileri

Konu-9: YÖNETİCİNİN KRİZ REHBERİ

 1. Kriz Nedir ?
 2. Hangi Noktada Risk Alınmalıdır ?
 3. Öngörülmeyen ve Öngörülen Riskler
 4. Öngörülmeyen Riskler Karşısında Yapılması Gerekenler
 5. Kriz Yönetimin Aşamaları
 6. Neler Kriz Kapsamına Girer ?
 7. Krizin Kategorileri
 8. Kategori Yönetimi
 9. Krizi Önleme/Çözme Yöntemleri
 10. Kriz = Fırsat mı ?
 11. Krizi Fırsata Çevirme Yöntemleri

Konu-10: ÜRETİM PLÂNLAMA YAKLAŞIMLARI

 1. Üretim ve Üretim Sistemleri
 2. Üretim Kavramı ve İç/Dış Çevre Etkenleri
 3. Üretim Sistemi ve Sınıflandırılması
 4. Hiyerarşik Üretim Plânlama ve Kontrol Adımlar
 5. Talep Plânlama
 6. Talep Tahmini ve Üretim Plânlamadaki Önemi
 7. Talep Tahmini Aşamaları
 8. Talep Plânlama İle İlgili İşletme Bölümleri (Talep ve Arz Plânlama)
 9. Bâzı Talep Tahmini Yöntemleri
 10. Stok Mâliyetleri
 11. Ekonomik Sipâriş ve Ekonomik Üretim Miktarlarının Belirlenmesi
 12. Güvence Stoğu ve Sipâriş Verme Düzeyinin Belirlenmesi
 13. Toplu Üretim Plânlama (Uzun Vâdeli Plânlama) [Sezgisel ve Analitik Yaklaşımlar]
 14. Ana Üretim Çizelgesinin Oluşturulması (Orta Vâdeli Plânlama)
 15. Malzeme Gereksinim Plânlaması (MRP)
 16. Kapasite Plânlama
 17. Kapasite Tanımı
 18. Kapasite Ölçümü
 19. Kapasite Plânlama Süreci

Konu-11: LOJİSTİK YÖNETİMİ

 1. Temel Lojistik Etkinlikler ve Lojistik Mâliyetler
 2. Toplam Mâliyet Kavramı
 3. Lojistik Süreçlerde Dış Kaynak Kullanımı
 4. Lojistik Yönetiminin Tanımı
 5. Tedârik Zinciri Yönetiminde Lojistik Yönetiminin Etkinliği
 6. Lojistik Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri ve Performans Göstergeleri
 7. Lojistik Süreçler

Konu-12: DEPO YÖNETİMİ ve STOK ANALİZLERİ

 1. Stok, Depo ve Depolama Kavramları
 2. Malzeme Tipleri ve Malzeme Kodlama
 3. Depolamanın, Lojistikteki ve Tedârik Zinciri Yönetimindeki Yeri ve Önemi
 4. Temel Depo Türleri
 5. Temel Depolama Süreçleri
 6. Destek Depolama Süreçleri
 7. Depolama Ekipmanları
 8. Elleçleme Ekipmanları
 9. Kaplar
 10. Depo Yönetiminin Amacı ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
 11. Kaynak Plânlama
 12. Adresleme Sistemleri
 13. ABC Analizi
 14. Depolamada Kullanılan Semboller ve İşaretleme
 15. Depolamada Performans Değerlendirme
 16. Önemli Stok Analizi Yaklaşımları 

Konu-13: KÂRLI İHRACAT YÖNTEMLERİ

 1. Hedef Pazar Belirleme ve Konumlandırma
 2. Yurt Dışı Pazar Analizleri
 3. Yurt Dışı Stratejik Marka Yönetimi
 4. Stratejik Pazarlama
 5. Rekabet ve Çevresel Analiz
 6. Hedef Pazar ve Konumlandırma
 7. Büyüme Stratejileri
 8. Stratejik Marka Yönetimi
 9. Kurumsal İmaj Yönetimi
 10. Reklâm ve Marka İletişimi
 11. Sorunlar ve Çözümleri
 12. Satış Yönetimi
 13. Perakende Yönetimi
 14. E-Pazarlama
 15. Satış İçin Sosyal Medya Pazarlaması
 16. Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri

Konu-14: ULUSLARARASI TİCARET ve GÜMRÜK SÜREÇLERİ

 1. Dış Ticarete Genel Bakış
 2. İthalat
 3. İhracat
 4. Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2010)
 5. Ödeme Yöntemleri
 6. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 7. Dış Ticaret ve Lojistik
 8. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
 9. Gümrük Rejimleri (Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, …)
 10. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
 11. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması

Konu-15: GİRİŞİMCİLİKTE STRATEJİK ANALİZ YETENEĞİ

 1. İşletmelerde Strateji Belirleme Yöntemleri
 2. Girişimcilikle Kırmızı Çizgi Nedir ?
 3. Girişimcilikte Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Noktalar
 4. Stratejik Analiz Yeteneği Nasıl Geliştirilir ?

Konu-16: YÖNETİM 4.0 İLE KURUMSALLAŞMA SERÜVENİ

 1. Kurumsallaşma Nedir ?
 2. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Veri Belleği Nasıl Oluşturulur?
 3. Yönetim 4.0 / Dijital Yönetim Nedir?
 4. Yönetim 4.0’ın Temel Esasları Nelerdir ?
 5. Sürdürülebilir Firma Olmanın Temel İlkeleri
 6. Kuşaklar Arası Çatışma
 7. Geleceğin Yönetimine Geçişte Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri 

Konu-17: İLERİ DÜZEY İNOVASYON YÖNETİMİ

 1. Ar-Ge Çalışmalarının En Temel Özellikleri
 2. Yaratıcı Düşüncenin Önemi
 3. Yenilik ve Yenilikçilik Anlayışı
 4. Problem Çözümüne Yaratıcı Yaklaşımlar
 5. Teknik Sistemler ve Teknik Sistemlerin Evrim Kalıpları
 6. Buluş Düzeyleri
 7. Teknoloji Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
 8. Zamana Bağlı Olarak Teknoloji Değişimi
 9. Teknoloji-Ürün-Pazar İlişkisi
 10. Ürün Geliştirmede Teknolojik Değişimlerin Etkisi
 11. Yenilikçi İşletme Tasarımı
 12. Vaka Çalışması

Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

Eğitim Yeri, Ders Günleri ve Saatleri:

Dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü’nde bulunan İşletme Fakültesi binasında veya Yabancı Diller Yüksekokulu binasında (Pandemi döneminde uzaktan eğitim), Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-12:45 ve 13:45-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Eğitim Takvimi:

Eğitim süresi olan 9 hafta boyunca toplam 102 saat ders anlatılacaktır. Bâzı haftalar cumartesi-pazar, bâzı haftalar ise sadece cumartesi veya sadece pazar günü ders olabilecek, birkaç haftada bir de hiç ders yapılmayacak (tatil olacak) şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Burayı tıklayınız

Öğretim Yetkilileri*:

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
Prof.Dr. Tufan Vehbi KOÇ
Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Dr.Öğr.Üys. Atiye TÜMENBATUR
Öğr.Gör.Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
Dr. Sevgi YILMAZ
Dr. Mehmet SARIDOĞAN
Birol KANBİR
Galip ARBAK
Mustafa BAYINDIR

(*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de satınalma vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının “Uzmanlık Sertifikası” almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

Devam koşulunu yerine getirmiş ancak sınavlardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

 

Sevgi YILMAZ: 0-533-541 09 14